Download algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden ETCB

 

Artikel 1. Toepasselijk

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle scholingsactiviteiten (cursussen, trainingen, studiedagen, congressen, begeleiding en advieswerk) van ETCB. 

Door inschrijving / aanmelding maakt de cursist en/of opdrachtgever kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden dan wel de bevestiging in het kader van maatwerk vormen met de algemene voorwaarden de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst van ETCB en de opdrachtgever komt tot stand door bevestiging of factuur van de ETCB aan de opdrachtgever van diens per e-mail of via de website verzonden aanmelding of opdracht of telefonische aanmelding. 

De opdrachtgever heeft14 werkdagen voor aanvang het recht zijn aanmelding of opdracht zonder opgave van redenen in te trekken. Deze intrekking dient te geschieden door middel van een aangetekende brief aan de ETCB afdeling scholing.

Artikel 3: Annulering door cursist/opdrachtgever

1. De Annulering dient schriftelijk te gebeuren (brief/fax/e-mail; datum poststempel of faxdatum of e-mail is de annuleringsdatum). Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan onder de onderstaande voorwaarden.

- dit geschiedt binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus; men is 100% van de cursuskosten verschuldigd;
- dit geschiedt tussen 14 en 21 dagen voor aanvang van de cursus; men is 75% van de kosten verschuldigd;
- dit geschiedt tussen 21 en 28 dagen voor aanvang van de cursus: men is een bedrag ad € 50,-- verschuldigd.

c. Indien een deelnemer (door overmacht) niet aan een cursus kan deelnemen, dan is de deelnemer gerechtigd zonder bijkomende kosten een vervanger de cursus te laten volgen.

Artikel 4: Annulering door de ETCB

1. algemeen: Het ETCB heeft het recht zonder opgave van redenen tot 14 dagen van te voren de cursus te annuleren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het reeds aan de ETCB betaalde bedrag.

2. Thematrainingen: Indien het aantal deelnemers naar oordeel van de ETCB voor een cursus te gering is behoudt de ETCB zich het recht voor, vóór aanvang van de cursus, een cursus te annuleren.

Artikel 5: Tarieven en kosten van de opdracht

De prijzen/tarieven worden bekendgemaakt middels de website van het ETCB. Het ETCB behoudt zich het recht voor per 1 januari en per 1 augustus prijzen te verhogen. Na bekendmaking kunnen de nieuwe prijzen worden gehanteerd, ook nadat een offerte is uitgebracht.

Artikel 6: Betaling

1. Maatwerk & in company

a. De opdrachtgever ontvangt een factuur na het tot stand komen van de overeenkomst, doch uiterlijk na afloop van het maatwerktraject. Bij een traject, dat meerdere data omvat, kan de ETCB deelfacturen sturen. Het factuurbedrag omvat de overeengekomen kosten van de cursus. Bij deelfacturen een deel van de totale kosten. De rekening moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur zijn voldaan.

Artikel 7: In gebreke bij betaling

1. Indien de cursist/opdrachtgever niet binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt, is hij/zij in verzuim. De ETCB is gerechtigd tot onmiddellijke incasso zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist.
2. Vanaf 14 dagen na de datum waarop betaald zou moeten zijn is wettelijke rente verschuldigd.
3. Bij niet tijdige betaling is het ETCB gerechtigd met het uitvoeren van een opdracht te stoppen dan wel de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.
4. Alle kosten tot inning van de rekening zijn voor rekening van de cursist/opdrachtgever.

Artikel 8: Auteursrecht op lesmateriaal

De ETCB bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van het ETCB.

Artikel 9: Onvoorzien

In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorziet beslist de directeur van de ETCB.